Patentdagen 2018 – Intervju med Louise Petrelius, Justitiedepartementet

Louise Petrelius arbetar som kansliråd på enheten för immaterialrätt och transporträtt, Justitiedepartementet. Hon är också Sveriges delegat i den förberedande kommittén för den enhetliga patentdomstolen (Unified Patent Court, UPC). Louise är aktuell som talare på Patentdagen 2018 där hon kommer att berätta om status för UPC och vägen framåt. Inför konferensen passade vi på att ställa några frågor till henne och svaren hittar du nedan.

Vad kommer ditt pass på Patentdagen att handla om?
Jag kommer att förklara state of play – var projektet befinner sig nu. Man brukar säga att det enhetliga patentsystemet är EU:s längsta förhandlingsprojekt och jag kommer att berätta varför det har tagit så lång tid och varför det ännu inte har trätt i kraft trots att förordningarna antogs och domstolsavtalet undertecknandes årsskiftet 2012/13.

Vilka utmaningar ser du framför dig angående implementeringen av UPC?
Vi har en väldigt stor utmaning framför oss, nämligen Brexit. Det är det enskilt största bakslaget men Sverige arbetar hårt för att få med Storbritannien i ett långsiktigt samarbete och vi eftersträvar ett så brett tillämpningsområde som möjligt. Det gynnar hela systemet och alla som använder det.

En annan utmaning är den tyska process som pågår just nu. Kortfattat regleras patentskydd av en EU-förordning men den förordningen är kopplad till ett internationellt avtal som stater behöver ratificera. Storbritannien, Frankrike och Tyskland måste ratificera det för att avtalet ska träda i kraft och hittills har Storbritannien och Frankrike gjort det. Kvar är Tyskland. Det tyska parlamentet hade godkänt avtalet och den tyska regeringen var redo att färdigställa det slutliga. Det som då hände var att en enskild person lämnade in en ansökan till författningsdomstolen om att det finns formella fel i processen. Den tyska ratifikationen har nu vilandeförklarats i väntan på att domstolen har avgjort målet och vi befinner oss nu i ett vänteläge. Målet ska vara prioriterat och förhoppningen är att ett beslut ska komma innan årets slut, vilket vi ser som positivt.

Hur ser arbetet ut framöver?
Vi behöver ta oss över de tidigare nämnda svårigheterna, vilket gör det svårt att förutse ett startdatum. Förutom den tyska domstolsprocessen behöver ytterligare två länder ansluta sig till protokollet för provisorisk tillämpning. Därefter krävs det ca 6–8 månader för att rekrytera och utbilda domare och övrig personal. Avtalet har inte tagit höjd för en startsträcka utan domstolen ska vara redo att ta emot det första målet direkt vid avtalets ikraftträdande, vilket ställer höga krav på en komplex organisation. Det är därför nödvändigt med en s.k. provisorisk tillämpning av avtalet under 6-8 månader.

Första instans kommer att ha en central avdelning med säten i Paris, München och London. Varje säte omfattar ett patentområde. London kommer t.ex. handlägga mål om läkemedel. Deltagande länder ska kunna ha lokala och regionala avdelningar som bemannas med nationellt anställda medan domare verkar under den internationella organisationen. Andra instansen ligger i Luxemburg där också domstolens huvudkansli kommer att vara placerad. Eftersom det är en organisation kommer alla avdelningarna att följa samma regler oavsett lokalisering. Det i sig är en stor utmaning och utbildning är en nyckelfaktor!

Hur tror du att UPC kan komma att påverka svenska företag?
Det kommer att bli en viktig och efterlängtad boost för alla företag som vill växa på den inre marknaden Med det nya enhetliga patentsystemet kommer det bli enklare och billigare att skydda rättigheter och försvara dem i en domstolsprocess. Det kommer att bli mer rättssäkert. Vi har arbetat hårt för att gynna SME-företag och hitta lösningar för att få ner kostnaderna. Sverige har bl.a. drivit och fått igenom en mycket attraktiv årsavgift, dvs vad det kostar att skydda ett enhetligt patent. Det kommer alltså att bli billigare, enklare och mer rättssäkert! Det leder förhoppningsvis till att fler vågar satsa och att den inre marknaden blir mer konkurrenskraftig att söka patent på jämfört med exempelvis den amerikanska. Sen finns det alltid farhågor som att man vet vad man har men inte vad man kommer att få. Hur ska detta fungera? Det är ett förtroende som kommer att byggas upp över tid. Grundpelare i detta kommer vara domarnas kompetens och vikten av att rekrytera de allra bästa patentdomarna går inte att underskatta.

Är du nyfiken på någon annan talare på Patentdagen?
Ja, det finns så himla många bra delar i programmet! För oss är det väldigt intressant och värdefullt att få komma ut och lyssna på företag som arbetar operativt med dessa frågor. Jag är nyfiken på att få lyssna till de mindre bolagen, exempelvis Gleechi, och hur de ser på samverkan mellan kreativitet och immaterialrätt. Sen verkar paneldiskussionen om Cross-Learning vara väldigt spännande!